حسن انجام کار

حسن انجام کار پروژه‌های اجرایی شرکت بنافاقشم

 

تونل توحید

تونل توحید

  تونل نیایش

پارکینگ‌های طبقاتی لاله، باهنر و تجریش

تعمیر و نگهداری تونل نیایش و توحید

تونل امیرکبیر

تونل نیایش

پل طبقاتی شهید صدر

تونل تنگ زاغ و هفده شهریور