راهکارها و خدمات هوشمندسازی تونل
Intelligent TUNNEL Management Systems

راهکارها و خدمات هوشمندسازی بزرگراه و پل
Intelligent HIGHWAY & BRIDGE Management Systems

BANAFA ATMS Software

راهکارها و خدمات هوشمندسازی پارکینگ
Intelligent PARKING Management Systems

BANAFA iPARK Software

PARKNEMA Application

راهکارها و خدمات اخذ الکترونیک عوارض
Toll Collection Systems Solutions